Overlay
Sluiten
menu

Privacy Policy

1. Algemeen
Wij doen er alles aan om de privacy van onze klanten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- en/of bedrijfsgegevens. Timmers Verpakkingen houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• de persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie par. 2);
• de verwerking van de persoons- en/of bedrijfsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie par. 2);
• geen persoons- en/of bedrijfsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie par. 3);
• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de
beveiliging van de persoons- en/of bedrijfsgegevens te waarborgen (zie par. 4);
• op de hoogte zijn van de rechten van de klanten omtrent de persoons- en/of bedrijfsgegevens,
hen hierop wijzen en deze rechten respecteren (zie par. 5).
• vragen om de uitdrukkelijke toestemming van klanten als wij deze nodig
hebben voor de verwerking van de persoons- en/of bedrijfsgegevens;

Onderstaand lichten wij het één en ander toe.

2. Verwerking van persoons- en/of bedrijfsgegevens van klanten
De persoons- en/of bedrijfsgegevens worden door Timmers Verpakkingen verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstellingen:
• administratieve doeleinden;
• communicatie (zoals voor facturen, de digitale nieuwsbrief en andere gerelateerde activiteiten)
Ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen kan om de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gevraagd:
• Bedrijfsnaam;
• tussenvoegsel;
• Voornaam en achternaam contactpersoon;
• geslacht;
• adres;
• (mobiele) telefoonnummer;
• e-mailadres;

Ten behoeve van de bovengenoemde doelstellingen worden de persoons- en/of bedrijfsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat na beëindiging de persoons- en/of bedrijfsgegevens verwijderd worden en de financiële gegevens nog 7 jaar bewaard worden zoals wettelijk verplicht.
Wij verwerken enkel en alleen persoons- en/of bedrijfsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

3. Verstrekking aan derden
De persoons- en/of bedrijfsgegevens kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de bovengenoemde doelstellingen en dit wettelijk is toegestaan.
Ook kunnen wij de persoons- en/of bedrijfsgegevens aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
persoons- en/of bedrijfsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen getroffen:
• de persoons- en/of bedrijfsgegevens worden enkel met een beperkt aantal personen gedeeld en slechts voor zover zij de persoons- en/of bedrijfsgegevens nodig hebben ten behoeve van de uitvoering van (één van) de bovengenoemde doelstellingen;
• alle personen die namens Timmers Verpakkingen kennis kunnen nemen van de persoons- en/of bedrijfsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Er is camerabewaking in het pand. Dit om de veiligheid van het personeel en de klant te waarborgen. Op de deur is een biljet geplakt waarop vermeld staat dat er een camera aanwezig is.

5. Rechten omtrent jouw gegevens
Klanten hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoons- en/of bedrijfsgegevens. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de
persoons- en/of bedrijfsgegevens (of een deel hiervan). Ook bestaat het recht om de persoons- en/of bedrijfsgegevens door ons te laten overdragen in opdracht van het desbetreffende klant aan een andere partij. Om gehoor te kunnen geven aan een voornoemd verzoek kunnen wij vragen om
legitimatie. Indien een klant toestemming heeft gegeven voor de verwerking van
persoons- en/of bedrijfsgegevens bestaat altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
In geval een klant een klacht heeft over de verwerking van zijn of haar
persoons- en/of bedrijfsgegevens, dan verzoeken wij de klant contact met ons op te nemen
via administratie@timmersverpakkingen.nl. Wij zullen in een dergelijke situatie de klant tegemoetkomen indien en voor zover wij dat kunnen. Een klant heeft altijd het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- en/of bedrijfsgegevens (de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming).
In geval van vragen naar aanleiding van ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via
info@timmersverpakkingen.nl.


 

www.timmersverpakkingen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.timmersverpakkingen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren